Regulamin

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć. 

1.     Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z administratorem. 

2.     Administrator –

Alicja Golonka dietetykgolonka.pl
ul. Dokerska 34/13
54-142 Wrocław
NIP: 8942947198
REGON: 123131630, kontakt@dietetykgolonka.pl

Tel.516671464

3.     Formularz- formularz internetowy opublikowany na Stronie służący do zamówienia Prezentów. 

4.     Prezent – treści cyfrowe udostępniane konsumentowi przez administratora w zamian za zapis na listę mailową. Format i treść Prezentów wynika z opisów na stronie.

5.     Newsletter -wiadomość email zawierająca informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach wysyłane na adres e-mail konsumenta.

6.     Strona- strona internetowa dostępna pod adresem www.dietetykgolonka.pl  oraz wszelkie podstrony działajace w domenie. 

§2 Zamówienie i dostarczenie Prezentów

1.     Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Prezentów, za które to Prezenty Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

2.     Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Prezentów, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem na adres kontakt@dietetykgolonka.pl

3.     Zawarcie umowy w sposób,opisany w  § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.

4.      W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do subskrypcji Newslettera oraz dostarczenia Prezentów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Prezentów nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do subskrybcji.

5.     Prezenty dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania.

§3 Własność intelektualna administratora 

1.     Prezenty korzystają z ochrony prawa autorskiego.

2.     Prezenty mogą zawierać chronione znaki towarowe.

3.     Prezenty udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. 

4.     Jakiekolwiek inne formy korzystania z Prezentów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Prezentów bez zgody Administratora.

§4 Wymagana technologia 

1.     Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności do zamówienia Prezentów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy/telefoniczny lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) standardowy, aktualny system operacyjny,

3) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies/ PDF

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§5 Reklamacje i odstąpienie od umowy 

1.      Konsument  może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Prezentów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy jest jednoznaczne z  rezygnacją z otrzymywania Newslettera.

2.     Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

3.     Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument. W przypadku Konsumenta, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Prezentów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.

4.     Prezenty mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej konsultacji.

5.     Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Prezenty zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

6.     Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Prezentów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. 

7.     Jeżeli Prezenty są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

8.     Jeżeli Prezenty są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności Prezentów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

2) Administrator nie doprowadził Prezentów do zgodności z umową,

3) brak zgodności Prezentów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Prezenty do zgodności z umową,

4) brak zgodności Prezentów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu,

9. W razie niezgodności Prezentów z umową, Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej doręczenia 

§6 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporu 

1.     Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
* zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
* zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
* skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

§7 Dane osobowe i polityka prywatności. 

1.     Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Alicja Golonka dietetykgolonka.pl

2.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych zwanych dalej Prezentami.

3.     Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Prezentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.     Po dostarczeniu Prezentów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

5.     Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.

6.     Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.

7.     Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.

8.     W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9.     Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.

10. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej tutaj.

§8 Postanowienia końcowe

1.     Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Prezentów, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed zmianą zasad.

2.     Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.

3.     Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych

4.     Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku.

5.     Wszystkie archiwalne wersje, jeśli występują, Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Brak archiwalnych wersji regulaminu.